Đào tạo và quản lí sinh viên

Chuẩn đầu ra Ngành Kinh tế quốc tế- Chuyên ngành Kinh tế quốc tế (Cập nhật)

Thứ hai - 21/06/2021 14:37
     1. Giới thiệu về chương trình đào tạo

     - Tên chuyên ngành đào tạo (Tiếng Việt): Kinh tế quốc tế

     - Tên chuyên ngành đào tạo (Tiếng Anh): International Economy

     - Trình độ đào tạo: Đại học

     2. Mục tiêu của chương trình

     2.1 Mục tiêu chung: Chương trình đạo tạo cử nhân Kinh tế quốc tế chuyên ngành Kinh tế quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức, kỹ năng trong kinh doanh quốc tế; Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hành các kiến thức, tham gia hoạch định chiến lược, quy hoạch và quản lý các hoạt động kinh tế quốc tế; Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các tổ chức quốc tế, các học viện, viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng có đào tạo chuyên ngành kinh tế quốc tế; Có cơ hội học tiếp các chương trình sau đại học; Ngoài ra có thể làm việc các cơ quan quản lý các cấp về hoạt động kinh tế quốc tế.

      2.2 Mục tiêu cụ thể: Chi tiết file đính kèm

      3. Yêu cầu về kiến thức

      - Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế quốc tế có năng lực vận dụng được các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nghề nghiệp và cuộc sống.
      
      - Nắm được những nội dung cơ bản về pháp luật dân sự cũng như công tác quốc phòng - an ninh của Việt Nam;
      
      - Có những kiến thức về nghiên cứu khoa học và giải quyết vấn đề căn bản. 
      
      - Có kiến thức căn bản về nền kinh tế và được trang bị các kiến thức nền về kinh tế học bao gồm các kiến thức về Kinh tế học vi mô và vĩ mô và các nhánh của Kinh tế học.
     
     - Có kiến thức căn bản về nền kinh tế và các cách thức nền kinh tế vận hành; được trang bị các kiến thức căn bản về hoạt động kinh tế quốc tế, đầu tư quốc tế và các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế; 
     
     - Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Kinh tế quốc tế và đầu tư quốc tế, tài chính quốc tế, các hoạt động di chuyển nguồn lực quốc tế, các kiến thức về luật kinh tế quốc tế, các rào cản về thuế, phi thuế và các rào cản môi trường trong các hoạt động kinh tế quốc tế; nắm được các kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động quản lý ở mức độ vĩ mô và mức độ tập đoàn kinh nhà nước trong lĩnh vực kinh tế quốc tế; các kiến thức về kinh tế khu vực và ASEAN, xúc tiến thương mại và đầu tư quốc tế, Đàm phán trong các hoạt động kinh tế quốc tế. 
    
     - Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế - Quản trị - Kinh doanh.
    
     4. Yêu cầu về kỹ năng
    
     4.1. Các kỹ năng nghề nghiệp
     
    - Kỹ năng hoạch định chiến lược, chính sách, quy hoạch và quản lý hoạt động kinh tế quốc tế của các cơ quan quản lý nhà nước

    - Kỹ năng hoạch định chiến lược, chính sách, và quản lý hoạt động kinh tế quốc tế, xây dựng và triển khai các dự án của các tổ chức quốc tế
   
    - Lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu và phát triển, giải quyết các vấn đề về kinh doanh quốc tế và đầu tư quốc tế của doanh nghiệp.

    - Kỹ năng Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp.

    4.2. Kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề

    - Có khả năng phát hiện, lập luận, phân tích các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực kinh tế quốc tế.

    - Kỹ năng tự học, nghiên cứu độc lập, thu thập có hệ thống về khoa học kinh tế quốc tế cũng như quản trị kinh doanh quốc tế.

     4.3. Kỹ năng bổ trợ

     - Kỹ năng làm việc theo nhóm (Teamwork)

     - Kỹ năng làm báo cáo, thuyết trình và bảo vệ nghiên cứu

     - Kỹ năng trình diễn và truyền thông.

     - Kỹ năng ngoại ngữ

     - Kỹ năng tin học 

     5. Yêu cầu về thái độ

     - Sinh viên ra trường phải có những phẩm chất đạo đức cá nhân 

     - Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

     - Đáp ứng các chuẩn mực đạo đức của nhà kinh doanh quốc tế, thích ứng với môi trường đa văn hóa;

     - Có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt các trách nhiệm công dân;

     - Có các phẩm chất đạo đức xã hội;

     - Có ý thức công dân, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

     6. Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm

    - Khả năng tự học, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao tình độ chuyên môn

    - Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khả năng hoạch định, điều phối chuyên môn và tổ chức thực hiện

    - Năng lực đánh giá hiệu quả công việc và cải tiến các hoạt động chuyen môn trong phạm vi lĩnh vực phụ trách

    - Năng lực dẫn dắt chuyên môn, nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên ngành được đào tạo;

    - Khả năng cải tiến và cập nhật kiến thức

    - Khả năng nắm bắt kịp thời các xu hướng của thị trường, ngành và nền kinh tế nói chung

     7. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

     7.1. Làm việc phù hợp và tốt ở các bộ phận sau

     - Bộ phận hoạch định chiến lược, chính sách, quy hoạch và quản lý hoạt động kinh tế quốc tế của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

     - Bộ phận thương vụ tại các cơ quan đại diện ngoại giao trong và ngoài nước.

     - Bộ phận hoạch định chiến lược, chính sách, quy hoạch và quản lý hoạt động kinh tế quốc tế và quản lý các dự án của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận.

     - Bộ phận quản lý và tư vấn xúc tiến đầu tư tại các tổ chức

     - Các bộ phận có liên quan trong ngành hải quan

     - Các bộ phận liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các loại hình doanh nghiệp thương mại.

     - Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy

     7.2. Các loại hình tổ chức và doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp

     - Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan đến hoạt động thương mại, thương mại quốc tế và đầu tư như Bộ (Sở) Công Thương, Kế hoạch và đầu tư, Ngoại giao.

     - Các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài và cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

     - Làm việc tại các bộ phận quản lý các dự án của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận.

     - Các quỹ đầu tư trong và ngoài nước

     - Các tổ chức môi giới, tư vấn đầu tư trong và ngoài nước.

     - Các bộ phần nghiên cứu giảng dạy kinh tế quốc tế, kinh doanh quốc tế ở các tổ chức kinh tế, tổ chức phi lợi nhuạn, các viện nghiên cứu, các trường cao đẳng, đại học.

     - Các bộ phận có liên quan trong ngành hải quan.

     - Các bộ phận liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các loại hình doanh nghiệp thương mại.

     8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

     - Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí và môi trường công tác cụ thể.

     - Học chuyển đổi sang các ngành đào tạo khác của trường

     - Sinh viên có khả năng tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sỹ) ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và Kinh doanh thương mại.  

    9. Các chương trình, chuẩn đầu ra quốc tế đã tham khảo
    
Chi tiết file đính kèm
          

    HIỆU TRƯỞNG                                         TRƯỞNG ĐƠN VỊ


 GS.TS. Đinh Văn Sơn                                   TS. Nguyễn Duy Đạt
Khoa KT&KDQT
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây