Đào tạo và quản lí sinh viên

Chương trình đào tạo kinh doanh Quốc tế

Chủ nhật - 26/02/2017 23:09
Chương trình đào tạo kinh doanh Quốc tế
Đào tạo kinh doanh Quốc tế
Đào tạo kinh doanh Quốc tế
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ban hành theo Quyết định số      ngày       thàng        năm
của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại
 
Tên chương trình:                          Thương mại quốc tế
Trình độ đào tạo:                            Đại học
Ngành đào tạo:                               Kinh doanh quốc tế       
Mã số:                                             52340120
Loại hình đào tạo:                           Chính quy
 1. Mục tiêu đào tạo:
    1.1.Mục tiêu chung
   Chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế chuyên ngành Thương mại quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức, kỹ năng trong kinh doanh quốc tế; Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hành các kiến thức, tự tin trong giao tiếp, giải quyết vấn đề, tham gia hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh trên thị trường quốc tế; Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các bộ phận có liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế của  các doanh nghiệp; Có cơ hội học tiếp các chương trình sau đại học; Ngoài ra có thể làm việc ở các cơ quan quản lý các cấp về hoạt động kinh doanh quốc tế
    1.2.Mục tiêu cụ thể:
    1.2.1. Mục tiêu về phẩm chất
    + Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp.
   + Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
   +  Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
    1.2.2. Mục tiêu về năng lực
   - Về kiến thức.
     Chương trình cung cấp các kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia ngành Kinh doanh quốc tế. Có kiến thức đủ rộng về nền kinh tế, quản lý và kinh doanh quốc tế.  Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Thương mại quốc tế, có khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Có các kiến thức căn bản để phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế-Quản lý- Kinh doanh
 • Về kỹ năng
 Chương trình cung cấp các kỹ năng chung căn bản của ngành Kinh doanh quốc tế và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành Thương mại quốc tế, bao gồm:
+ Lập và triển khai kế hoạch R&D giải quyết các vấn đề thương mại quốc tế của doanh nghiệp.
+ Tham gia hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh thương mại quốc tế của doanh nghiệp
+ Kỹ năng nghiên cứu và đánh giá các thị trường và lập các chương trình marketing XNK hàng hóa của doanh nghiệp
+ Kỹ năng giao dịch, soạn thảo hợp đồng và các văn bản chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa
+ Kỹ năng lập chương trình vượt rào cản thuế quan và và các rào cản phi thuế khác như hàng rào kỹ thuật, chống bán phá giá, trợ cấp, tự vệ trong xuất nhập khẩu hàng hóa.
+ Làm việc theo nhóm (Team Work)
+ Làm báo cáo, trình diễn và truyền thông thương mại quốc tế
+ Ngoại ngữ, tin học phục vụ công tác chuyên môn đạt chuẩn của trường
        1.2.3. Mục tiêu về cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại quốc tế, ngành Kinh doanh quốc tế, có khả năng làm việc tốt ở các bộ phận sau:
  + Bộ phận có liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế của các loại hình doanh nghiệp thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
  + Ngoài ra, có thể làm việc tại các bộ phận có liên quan đến  kinh doanh quốc tế, đầu tư quốc tế  ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp; Các tổ chức quốc tế.
 + Sinh viên tốt nghiệp  chương trình có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng khối kinh tế, kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh
   2. Thời gian đào tạo:                4 năm
   3. Khối lượng kiến thức :        120 tín chỉ
   4. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
   5. Quy trình đào tạo: Quy định Đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 469.1/TM- ĐT ngày 9 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.
       Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo.
 • Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên
   6. Thang điểm: Thang điểm 4
   7. Nội dung chương trình:
1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 32 TC
1.1. Các học phần bắt buộc 30
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Pháp luật đại cương 2
6 Tiếng anh 1 2
7 Tiếng anh 2 2
8 Tiếng anh 3 2
9 Toán cao cấp 1 2
10 Toán cao cấp 2 2
11 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 3
12 Tin học đại cương 3
13 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
1.2. Các học phần tự chọn 2
  Chọn 2 TC trong các học phần  sau:  
1 Kinh tế thương mại đại cương 2
2 Kinh tế môi trường 2
3 Kinh tế phát triển 2
2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88 TC
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 25
2.1.1. Các học phần bắt buộc 20
1 Kinh tế vi mô 1 3
2 Kinh tế vĩ mô 1 3
3 Kinh doanh quốc tế 3
4 Kinh tế quốc tế 1 3
5 Thương mại điện tử căn bản 3
6 Marketing căn bản 3
7 Tiếng anh 4 2
2.1.2. Các học phần tự chọn 5
  Chọn 5 TC trong các HP  sau:  
1 Quản trị học 3
2 Kinh tế lượng 3
3 Kinh tế lao động 2
4 Quản trị thương hiệu 3
5 Quản trị nhân lực quốc tế 2
6 Thống kê kinh doanh 2
2.2. Kiến thức ngành (bao gồm chuyên ngành) 39
2.2.1. Các học phần bắt buộc 33
1 Quản trị chiến lược toàn cầu 3
2 Marketing quốc tế 3
3 Quản trị đa văn hóa 3
4 Tài chính quốc tế 3
5 Kinh tế quốc tế 2 3
6 Quản trị logistics kinh doanh 3
7 Quảng cáo và xúc tiến TMQT 3
8 Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế 3
9 Nghiệp vụ hải quan 3
10 Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế 3
11 Đàm phán thương mại quốc tế 3
2.2.2. Các học phần tự chọn 6
  Chọn 6 TC trong các học phần sau:  
1 Quản trị chất lượng 3
2 Quản trị tác nghiệp thương mại 3
3 Hệ thống thông tin quản lý 3
4 Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu 3
5 Luật thương mại quốc tế 3
6 Kế toán quốc tế 3
2.3 Kiến thức bổ trợ 14
2.3.1 Các học phần bắt buộc 11
1 Ngoại ngữ 2.1 3
2 Đầu tư quốc tế 3
3 Quản trị Logistics kinh doanh 3
4 Tổng luận thương phẩm học 2
2.3.2 Các học phần tự chọn 3
  Chọn 3 tín chỉ trong các học phần sau:  
1 Quản trị dịch vụ 3
2 Quản trị chuỗi cung ứng 3
3 Quản trị dự án 3
2.4 Thực tập làm tốt nghiệp 10
Tổng cộng                                                                                                       120TC

8.Hướng dẫn thực hiện chương trình

 1. Căn cứ kế hoạch giảng dạy trong Chương trình đào tạo và hướng dẫn đăng ký học phần trước mỗi học kỳ, Cố vấn học tập hướng dẫn sinh viên đăng ký các học phần.
 2. Học phần được giảng dạy theo Đề cương học phần đã được phê duyệt và phải được cung cấp cho sinh viên trước khi giảng dạy.
 3. Các học phần bao gồm giảng lý thuyết và thảo luận.
 4. Các học phần phải tuân thủ điều kiện tiên quyết theo ràng buộc về chuyên môn được quy định trong phần mô tả vắn tắt nội dung các học phần
 1. Mô tả các học phần:(Các học phần thuộc khoa TMQT)
9.1.  Tổng luận thương phẩm học – 2 tín chỉ
 • Điều kiện: không
 • Mô tả học phần
Học phần đề cập những vấn đề chung đối với hàng hoá, bao gồm: phân loại, cơ cấu mặt hàng và cơ sở hình thành cơ cấu mặt hàng hợp lý, mã số, mã vạch, ghi nhãn hàng hoá, các yêu cầu chung đối với chất lượng hàng hoá, các chỉ tiêu chất lượng, phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng và làm biến động đến chất lượng hàng hoá, các biện pháp chăm sóc bảo quản. Đồng thời, học phần giới thiệu về vấn đề tiêu chuẩn hoá, quy chuẩn kỹ thuật cũng như tác động của nó đến sản xuất và kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
9.2.Kinh tế môi trường – 2 tín chỉ
 • Điều kiện: Không
 • Mô tả học phần:
    Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về: bản chất của hệ thống môi trường, mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế bền vững, kinh tế học của chất lượng môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Từ đó, học phần hướng dẫn cho sinh viên những kỹ năng cơ bản của phân tích kinh tế tác động đến môi trường, các phương pháp lượng giá kinh tế của tác động môi trường. Đồng thời, học phần trang bị cho sinh viên những công cụ chủ yếu quản lý môi trường và các vấn đề môi trường trong thương mại.
9.3.Kinh tế quốc tế 1 - 3 tín chỉ
 • Điều kiện: Không
 • Mô tả học phần
    Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thương mại quốc tế thông qua các lý thuyết thương mại quốc tế, giải thích vì sao các quốc gia tình nguyện trao đổi thương mại với nhau, cơ sở phân chia thặng dư giữa các nước tham gia vào thương mại và các mô hình thương mại quốc tế hiện đại.  Học phần cũng phân tích các chính sách thương mại chủ yếu các quốc gia áp dụng trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới; phân tích tác động của các chính sách tới giá cả, sản xuất, tiêu dùng, cân bằng bên trong, cân bằng bên ngoài và lợi ích của quốc gia. Học phần cũng trang bị các kiến thức về hệ thống tiền tệ quốc tế, các cơ chế điều chỉnh tỷ giá hối đoái và hoạt động đầu tư quốc tế.
 1. Kinh doanh quốc tế - 3 tín chỉ
 • Điều kiện
Học phần trước: Kinh tế quốc tế 1
 • Mô tả học phần
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường kinh doanh quốc tế và ảnh hưởng của những yếu tố thuộc môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp. Học phần cũng cung cấp những kiến thức liên quan chiến lược kinh doanh quốc tế, mô hình cấu trúc tổ chức của các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế và các phương thức thâm nhập thị trường trong kinh doanh quốc tế.
9.5.Kinh tế quốc tế 2- 3 tín chỉ
 • Điều kiện
Học phần học trước: Kinh tế quốc tế 1
- Mổ tả học phần
      Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các hình thức liên kết và hợp tác kinh tế quốc tế, các lợi ích của các hình thức hợp tác kinh tế quốc tế giữa các quốc gia và sự vận hành của doanh nghiệp sao cho phù hợp với các quy định của các tổ chức quốc tế và các định chế quốc tế. Học phần cũng phân tích các hình thức, đặc điểm và các yếu tố quyết định tới sự di chuyển nguồn lực giữa các quốc gia, làm rõ vai trò và tác động của việc di chuyển các nguồn lực giữa các quốc gia đối với tăng trưởng và phát triển của các quốc gia. Học phần cũng cung cấp kiến thức về vai trò của chính phủ trong việc điều tiết nền kinh tế mở, phân tích tác động của các chính sách này đến sự chuyển dịch của hàng hoá, tiền tệ trong nước với nước ngoài.
9.6.Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - 3 tín chỉ
 • Điều kiện
Học phần trước: Quản trị học
 • Mô tả học phần
Học phần cung cấp những kiến thức về các phương thức giao dịch trong thương mại quốc tế, các điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế, quản trị quy trình giao dịch thương mại quốc tế và quản trị quy trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế, bao gồm: lập kế hoạch và tổ chức thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế, giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế.
9.7.Đàm phán thương mại quốc tế - 3 tín chỉ
 • Điều kiện
Học phần song hành: Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
 • Mô tả học phần
Học phần giới thiệu những kiến thức khái quát về đàm phán trong thương mại quốc tế, đặc điểm, các kiểu đàm phán, các nguyên tắc và kỹ thuật, chiến thuật, phương pháp tiếp cận, các yếu tố ảnh hưởng và năng lực  đàm phán thương mại của các doanh nghiệp. Học phần cũng giới thiệu, nội dung, quy trình đàm phán thương mại quốc tế, văn hóa đàm phán thương mại của một số quốc gia trên thế giới.
9.10.Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế - 3 tín chỉ
 • Điều kiện
Học phần song hành: Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
 • Mô tả học phần
Học phần cung cấp những kiến thức khái quát về các phương thức giao nhận, vận chuyển hàng hóa quốc tế, các chứng từ vận tải quốc tế. Ngoài ra, học phần giới thiệu về quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế bao gồm lập kế hoạch cho việc giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế, tổ chức thực hiện giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế, giám sát và điều hành quy trình giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế.
9.11.Nghiệp vụ hải quan – 3 tín chỉ
 • Điều kiện
Học phần trước: Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
 • Mô tả học phần
Học phần Nghiệp vụ Hải quan giới thiệu khái quát về hải quan Việt Nam và hải quan thế giới, các Công ước quốc tế về Hải quan. Đồng thời, học phần trang bị các kiến thức về nghiệp vụ Hải quan bao gồm các nội dung về thủ tục khai báo hải quan đối với các loại hình xuất nhập khẩu hàng mậu dịch, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gia công, hàng dự hội chợ triển lãm,...; Học phần cũng trang bị kiến thức về phương pháp xác định trị giá hải quan, quy trình nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan, đại lý làm thủ tục hải quan và kinh doanh dịch vụ thủ tục Hải quan Việt Nam.
9.12.Đầu tư quốc tế- 3 tín chỉ
 • Điều kiện : không
 • Mô tả học phần
   Học phần nghiên cứu những vấn đề lý luận căn bản về Đầu tư quốc tế, sự hình thành và phát triển của hoạt động Đầu tư quốc tế, tại sao các nhà đầu tư tiến hành các hoạt động đầu tư quốc tế, bản chất, đặc điểm và các hình thức của ĐTQT đến phân tích các lý thuyết ĐTQT và các yếu tố quyết định lưu chuyển dòng vốn này, vai trò của đầu tư quốc tế với nước nhận đầu tư, nước đầu tư và nhà đầu tư; làm rõ các vấn đề cơ bản trong môi trường đầu tư quốc tế; học phần cũng nghiên cứu các lý thuyết về Đầu tư quốc tế đồng thời kiểm định sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn thông qua phân tích các số liệu thống kê, nghiên cứu tình huống; học phần đồng thời nghiên cứu chính sách với hoạt động đầu tư quốc tế và các tiêu chí nhằm đánh giá dự án đầu tư quốc tế.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây