Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra ngành Kinh doanh quốc tế - Chuyên ngành Thương mại quốc tế

Thứ tư - 11/11/2015 00:00
 

        1. Giới thiệu về chương trình đào tạo:

        - Tên chuyên ngành đào tạo (Tiếng Việt):             Thương mại quốc tế

        Tên chuyên ngành đào tạo (Tiếng Anh):             International Trade

        2. Trình độ đào tạo:      Đại học

        3. Yêu cầu về kiến thức:

        - Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Thương mại quốc tế, đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy đinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững những nguyên lý quy luật tự nhiên xã hội, có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội của ngành và chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học.

        - Có kiến thức dủ rộng về nền kinh tế, quản lý và kinh doanh quốc tế bao gồm: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế  phát triển, Kinh tế  môi trường, Kinh tế thương mại đại cương, Kinh tế quốc tế,  Nghiên cứu môi trường vĩ mô quốc gia và quốc tế, môi trường cạnh tranh ngành, môi truờng và thị trường cạnh tranh  của doanh nghiệp, môi trường nội tại doanh nghiệp, Nguyên lý kinh doanh hiện đại- Marketing căn bản, Quản trị học, Nguyên lý kế toán,  Thương mại điện tử căn bản.

      - Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về Kinh doanh quốc tế gồm: Kinh doanh quốc tế, Quản trị đa văn hóa, Đầu tư quốc tế, Luật thương mại quốc tế,  Quản trị chất lượng, Quản trị thương hiệu, Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, Quản trị chuỗi cung ứng, Hệ thống thông tin quản lý,  Quản trị logicstic kinh doanh,  Tổng luận thương phẩm học, Quản lý nhà nước về thương mại.

      - Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Thương mại quốc tế gồm: Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, Marketing quốc tế, Quản trị tài chính quốc tế, Quản trị vận chuyển trong thương mại quốc tế, Quản trị chiến lược toàn cầu, Đàm phán thương mại quốc tế, Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu, Quảng cáo và  xúc tiến thương mại quốc tế, Nghiệp vụ hải quan.

      - Có kiến  thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế-Quản lý- Kinh doanh;

        4. Yêu cầu về kỹ năng

    Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng chung căn bản của ngành Kinh doanh quốc tế và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành Thương mại quốc tế :

        4.1. Kỹ năng cứng:

       - Lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu và phát triển, giải quyết các vấn đề về thương mại quốc tế của doanh nghiệp

       -  Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh thương mại quốc tế của doanh nghiệp

       - Kỹ năng nghiên cứu, đánh giá các thị trường và lập các chương trình marketing xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp

       - Kỹ năng giao dịch, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng và các văn bản chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa

       -  Kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ trong xuất nhập khẩu hàng hóa

       -  Kỹ năng xây dựng các chương trình vượt rào cản kỹ thuật, chống bán phá giá, trợ cấp, tự vệ trong xuất nhập khẩu hàng hóa.

       4.2. Kỹ năng mềm:

       - Kỹ năng làm việc theo nhóm (Teamwork)

       -  Kỹ năng làm báo cáo, trình diễn và truyền thông thương mại quốc tế

       - Kỹ năng tiếng anh đạt chuẩn tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu (Quy đổi tương đương theo Thông tư 05 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/02/2012)

       -  Kỹ năng tin học sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần  mềm chuyên dụng.

       5. Yêu cầu về thái độ, hành vi

       Sinh viên tốt nghiệp phải đạt được các chuẩn về thái độ hành vi sau:

      -  Ý thức vượt khó vươn nên trong học tập

      -  Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế và khả năng thích nghi với môi trường GD& ĐT trong nhà trường

      -  Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị- văn hóa – xã hội

      -  Phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng

      -  Ý thức và kết quả tham gia công tác đoàn thể (Teamwork trong lớp hành chính, lớp học phần, nhóm thảo luận, chi đoàn, chi hội và tổ chức khác của trường.

      6. Vị trí làm việc sau khi ra trường

      Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Thương mại quốc tế của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận như sau:

      6.1 Làm việc phù hợp và tốt ở các bộ phận sau:

      - Bộ phận quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh thương mại quốc tế.

      - Bộ phận  phát triển thị trường, đối tác và khách hàng xuất, nhập khẩu.

      - Bộ phận quản trị  chất lượng, phát triển sản phẩm, dịch vụ xuất nhập khẩu.

      - Bộ phận quản trị kênh và mạng lưới phân phối xuất, nhập khẩu.

      - Bộ phận xúc tiến thương mại, đầu tư xuất nhập khẩu.

      - Bộ phận quản trị tác nghiệp xuất, nhập khẩu (Lập phương án kinh doanh, giao dịch, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất, nhập khẩu);

      - Bộ phận quản trị logicstic quốc tế

      - Bộ phận quản trị tài chính quốc tế

      - Bộ phận vượt rào cản kỹ thuật, chống bán phá giá, trợ cấp, tự vệ trong thương mại quốc tế.

      - Bộ phận xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp

      - Các công việc R&D xuất, nhập khẩu khác.

      - Bộ phận đào tạo và nghiên cứu về kinh doanh quốc tế

      - Có khả năng tự nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc được ở các bộ phận thuộc chức năng, quá trình quản trị kinh doanh khác (quản trị nhân lực, quản trị tác nghiệp, quản trị tài chính kinh doanh…) ở các doanh nghiệp

      6.2 Các loại hình tổ chức và doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp

      - Các loại hình doanh nghiệp thương mại, đầu tư và sở hữu trí tuệ có hoạt động thương mại quốc tế

      - Các loại hình doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh có hoạt động thương mại quốc tế

      - Các bộ phận nghiên cứu, giảng dạy kinh doanh quốc tế ở các tổ chức kinh tế, tổ chức phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu, các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

      - Các bộ phận có liên quan đến quản lý thị trường và thương mại quốc tế ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

      7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

     Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:

     - Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí và môi trường công tác cụ thể.

     - Học chuyển đổi sang các ngành đào tạo khác của trường

     - Sinh viên có khả năng tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sỹ) ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và Kinh doanh thương mại.  

     8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo

     8.1. Ngoài nước:

     - The George Washington University, Deparment of International Business: Introduction to International Business, 2006

     - New York University, Leonard Stern School of Business, International Business Management, 2009

     - BA in International Business- Liverpool University

     - Central Michigan USA: International Business Maor

     - Ohio University- International Business Major (B.B.A) Program Requirement

     8.2. Trong nước:  

     - Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành  Thương mại quốc tế  của Trường Đại học Thương mại

     - Chương trình đáo tạo chuyên ngành thương mại quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương

     - Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo QĐ số 555/QĐ- ĐHTM ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

     - Quy định về thủ tục hành chính đối với sinh viên đại học chính quy trong Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo QĐ số 558/QĐ- ĐHTM ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

     - Tuyên bố đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại ban hành theo QĐ số 26/QĐ-TM-ĐT  ngày 15 tháng 1 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

     Chuẩn đầu ra đã được thông qua Hội đồng khoa ngày 27  thàng 01 năm 2014

 

HIỆU TRƯỞNG                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA

 

                                                                      PGS.TS. Doãn Kế Bôn


Xem chi tiết
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn là vi phạm bản quyền
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây