Công trình NCKH

Hoạt động Khoa học nổi bật Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế giai đoạn 2016-2021

Thứ hai - 21/06/2021 09:55
Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã có các hoạt động khoa học rất nổi bật trong 5 năm từ 2016 đến 2021. 

1.    Các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ

(1) Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện chỉ số “mức độ phổ biến về rào cản phi thuế quan của Việt Nam” liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
-    Chủ nhiệm đề tài: TS Lê Thị Việt Nga
-    Thành viên tham gia (có tên trong thuyết minh): PGS, TS Doãn Kế Bôn, TS Vũ Thị Thu Hương, Ths Dương Hoàng Anh, Ths Mai Thanh Huyền, Ths Phan Thu Trang, Ths Nguyễn Vi Lê, Ths Vũ Anh Tuấn, Ths, Hà Thị Quỳnh Nga, Ths Doãn Thúy Vân, CN Nguyễn Hoài Thu
-    Quyết định giao đề tài: số 2070/QĐ-TĐC ngày 29/12/2017 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
-    Quyết định nghiệm thu đề tài: số 430/QĐ-TĐC ngày 18/3/2019 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

 (2) Tên đề tài: Ứng dụng kinh tế chia sẻ trong phát triển kết nối chuỗi cung ứng xuất khẩu rau quả Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4
-    Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Bích Thủy
-    Thành viên tham gia (có tên trong thuyết minh): ThS. Đào Thế Sơn, ThS. Nguyễn Nguyệt Nga, ThS. Cù Nguyên Giáp, ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Lê Quốc Cường
-    Quyết định giao đề tài: số 5836/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
-    Quyết định nghiệm thu đề tài: số 1919/QĐ-ĐHTM ngày 13/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


2.    Bài báo quốc tế đăng tạp chí thuộc danh mục ISI, SCOPUS

(1) Tên bài báo: European-Vietnam Free Trade Agreement (Evfta) Impacts On Imports: A Case Study
- Tên tạp chí: Journal Of Security And Sustainability Issues
- Số XB:       Volume 9 Number 3                        Năm XB: 2020 
- Thuộc danh mục:
ISI             ☐     Chỉ số tác động (IF):             
SCOPUS   x      Xếp loại: Q2
-    Tác giả là CBGV TMU: TS Lê Thị Việt Nga, Ths Doãn Nguyên Minh, TS Phạm Minh Đạt 

 (2) Tên bài báo: Analyzing the Commercial Capacity of Agribusiness Enterprises in Dien Bien Province
-  Tên tạp chí: International Journal of Entrepreneurship
-  Số xuất bản: Vol: 23 Issue: 1S            Năm XB: 2019
-  Thuộc danh mục:
ISI             ☐    Chỉ số tác động (IF):             
SCOPUS   x      Xếp loại: Q2
-    Tác giả là CBGV TMU: Phạm Minh Đạt, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Duy Đạt

(3) Tên bài báo: The quantified analysis of causes of market risk fluctuations in the group of construction, real estate and construction material companies in Vietnam during and after the global crisis 2007-2011
- Tên tạp chí: Wseas Transactions on Environment and Development
- Số XB: Volume 16, 2020            Năm XB: 2020
- Thuộc danh mục:
ISI             ☐    Chỉ số tác động (IF):             
SCOPUS   x      Xếp loại: Q4
-    Tác giả là CBGV TMU: Lê Thị Việt Nga, Phạm Minh Đạt

 (4) Tên bài báo: A Business Model for Producing Clean Energy in Developing Countries
- Tên tạp chí: Wseas Transactions On Business And Economics
- Số XB: số 17            Năm XB: 2020
- Thuộc danh mục:
ISI             ☐        Chỉ số tác động (IF):             
SCOPUS   x         Xếp loại: Q4
-    Tác giả là CBGV TMU: Nguyễn Duy Đạt

(5) Tên bài báo: Measuring Successful Leadership Via An Econometric Model – A Case Of Sony In Japan
- Tên tạp chí: International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development
- Số XB: số 10            Năm XB: 2020
- Thuộc danh mục:
ISI             ☐        Chỉ số tác động (IF):             
SCOPUS   x         Xếp loại: Q3
-    Tác giả chính: Nguyễn Duy Đạt

(6) Tên bài báo: Factors Affecting Enterprise’s Satisfaction toward Social Security’s Online Public Service: The Case of Thanh Hoa Province, Vietnam
- Tên tạp chí: Journal of Asian Finance, Economics and Business 
- Số XB: số 7            Năm XB: 2020
- Thuộc danh mục:
ISI             ☐        Chỉ số tác động (IF):             
SCOPUS   x         Xếp loại: Q3
-    Tác giả là CBGV TMU: Nguyễn Duy Đạt


3.    Bài báo đăng tạp chí khoa học khoa học được tính từ 1 điểm thuộc danh mục của HĐCDGSNN

(1) Tên bài báo: Thúc đẩy xuất khẩu bền vững nông sản của Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. 
- Tên tạp chí: Khoa học Thương mại 
- Số XB:        126            Năm XB: 2019
- Tác giả là CBGV TMU: Lê Thị Việt Nga và Phạm Minh Đạt  


4.    Các bài báo trong hội thảo quốc tế

(1)    Tên bài báo: Sản xuất thủy sản định hướng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc của tỉnh Lào Cai
-    Tác giả: PGS. TS. Doãn Kế Bôn
-    Nơi công bố: Hội thảo quốc tế: Chính sách và giải pháp phát triển xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng 
-    Năm công bố: 1/2016

(2)    Tên bài báo: The effects of cultural defference on cross border M&A and the issues of cross-cultural management – studying some outstanding cases in the world and lessons for Vietnam
-    Tác giả: TS. Lê Thị Việt Nga
-    Nơi công bố: Hội thảo quốc tế “Quản trị sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh và kinh tế của khu vực châu Á” (Managing Dynamic Changes on Asian Business and Economics)
-    Năm công bố: 2016

(3)    Tên bài báo: Tác động đối với xuất  khẩu hàng dệt may Việt Nam khi hiệp định TPP không được thông qua 
-    Tác giả: PGS. TS. Doãn Kế Bôn
-    Nơi công bố: Hội thảo quốc tế: Phát triển kinh tế Việt nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
-    Năm công bố: 4/2017

(4)    Tên bài báo: Bán phá giá đối xứng và một số hàm ý cho xuất khẩu của Việt Nam
- Tác giả: ThS. Phan Thu Trang
- Nơi công bố: Kỷ yếu hội thảo quốc gia” Thương mại quốc tế - Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam” do trường Đại học Thương Mại và Đại học Hải Phòng đồng tổ chức
- Năm công bố: 2019

(5)    Tên bài báo: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa kỳ trong bối cảnh bảo hộ thương mại
-    Tác giả: PGS. TS. Doãn Kế Bôn
-    Nơi công bố: Hội thảo quốc tế “Xuất khẩu hàng hóa Việt nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại”
-    Năm công bố: 8/2020

(6)    Tên bài báo: Energy Consumption and Economic Growth in Indonesia
-    Tác giả: TS. Nguyễn Duy Đạt
-    Nơi công bố: International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10(5), 601-607 (Q2)
-    Năm công bố: 2020

(7)    Tên bài báo: Measuring Successful Leadership Via An Econometric Model – A Case Of Sony In Japan.
-    Tác giả: TS. Nguyễn Duy Đạt
-    Nơi công bố: International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN(P): 2249–6890; ISSN(E): 2249–8001; Vol. 10, Issue 3, 2020, 9699–9708 (Q3)
-    Năm công bố: 2020

(8)    Tên bài báo: Mô hình phân tích ảnh hưởng của FTA thế hệ mới Việt Nam - EU
-    Tác giả: ThS. Phan Thu Trang
-    Nơi công bố: Kỷ yếu hội thảo quốc gia” Tác động của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tới thương mại và đầu tư của Việt Nam” do trường Đại học Thương Mại và Kinh tế quốc dân đồng tổ chức
-    Năm công bố: 2020

(9)    Tên bài báo: Vượt rào cản kỹ thuật để xuất khẩu trái cây Việt Nam sang EU trong bối cảnh Hiệp định EVFTA
-    Tác giả: ThS. Vũ Anh Tuấn
-    Nơi công bố: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại”, ĐH Thương mại, tháng 8/2020 ISBN: 978-604-55-6873-6
-    Năm công bố: 2020

(10)    Tên bài báo: Ảnh hưởng của rào cản phi thuế đối với hàng nông sản và những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam
-    Tác giả: TS. Lê Thị Việt Nga
-    Nơi công bố: Hội thảo quốc tế “Phát triển kinh tế, thương mại của Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại”
-    Năm công bố: 2020

(11)    Tên bài báo: Vietnam’s trade facilitation implementation – reforming specialized inspection procedures – to improve business environment and enhance national competitiveness
-    Tác giả: TS. Lê Thị Việt Nga
-    Nơi công bố: Hội thảo quốc tế “Trade and investment facilitation in the context of global upheaval”
-    Năm công bố: 2020

(12)    Tên bài báo: Compliance management for exporting and importing through e-commerce – an energy for trade facilitation in custom activities
-    Tác giả: Ths. Nguyễn Vi Lê
-    Nơi công bố: Proceedings of the 7th Conference on International Economic Cooperation and Integration (CIECI) Trade and investment facilitation in the context of global upheaval
-    Năm công bố: 2020

(13)    In search for potential impact of EVFTA on Vietnam’s seafood export: A SMART simulation analysis
-    Tác giả: Doãn Nguyên Minh
-    Nơi công bố: International conference for young researchers in economics & business 2020
-    Năm công bố: 2020

 
Khoa KT&KDQT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây