Chương trình chuẩn

Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế quốc tế năm 2019

20/12/2019

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế quốc tế, năm 2019, được ban hành cùng Quyết định số 1566 ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.

Chi tiết trong file đính kèm!.

 

 

 

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế