Chương trình chuẩn

Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế quốc tế năm 2022

20/12/2022

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế quốc tế, năm 2022. 

Chi tiết trong file đính kèm!.

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế