NCKH GIẢNG VIÊN

DANH MỤC GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO XUẤT BẢN TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY

22/12/2022
Thống kê danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo xuất bản từ năm 2019 đến nay.

Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo do giảng viên cơ hữu khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế biên soạn.

Thống kê từ năm 2019 đến nay.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm.