Thông báo về hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019!
Thông báo về hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019! NCKH SINH VIÊN Trường Đại học Thương mại đã ban hành chính thức số 670 về việc tổ chức hoạt động nghiên cứu Khoa học sinh viên năm học 2018-2019! 18/09/2018
Hội nghị thông báo kết quả NCKH sinh viên Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế năm học 2017- 2018.
Hội nghị thông báo kết quả NCKH sinh viên Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế năm học 2017- 2018. NCKH SINH VIÊN Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế tổ chức thành công chương trình “Hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên” năm học 2017-2018. 29/03/2018