NCKH SINH VIÊN

Thông báo về hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019!

18/09/2018
Trường Đại học Thương mại đã ban hành chính thức số 670 về việc tổ chức hoạt động nghiên cứu Khoa học sinh viên năm học 2018-2019!
Các bạn sinh viên Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế nhanh chóng đăng ký và thực hiện hoạt động rất có nghĩa trong việc nâng cao chất lượng đào tạo này của Nhà trường!
Về quy định, thời gian đã được nêu rất chi tiết trong thông báo! Thông tin cụ thể xin xem tại file đính kèm