NCKH SINH VIÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SV NĂM HỌC 2022-2023

22/12/2022
Thông báo về việc tổ chức hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2022 - 2023

Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ của Trường năm học 2022-2023, Ban Giám hiệu yêu cầu các Khoa, Viện, Bộ môn thuộc Trường triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022-2023.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm.