Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại quốc tế

Giảng viên Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại quốc tế

24/12/2022

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Ngày sinh

1

Phan Thu Trang

Tiến Sĩ

Phó Trưởng Khoa

23/12/1985

2

Lê Thị Việt Nga

Tiến Sĩ

Trưởng Bộ môn

27/10/1980

3

Doãn Kế Bôn

PGS,TS.

Giảng viên

04/09/1956

4

Mai Thanh Huyền

Thạc Sĩ

Giảng viên

18/04/1981

5

Trương Quang Minh

Thạc Sĩ

Giảng viên

30/10/1985

6

Vũ Anh Tuấn

Thạc Sĩ

Giảng viên

31/10/1987

7

Nguyễn Vi Lê

Thạc Sĩ

Giảng viên

25/06/1986

8

Trần Ánh Ngọc

Thạc Sĩ

Giảng viên

26/11/1991

9

Doãn Nguyên Minh

Thạc Sĩ

Giảng viên

20/12/1995

10

Chu Tiến Minh

Thạc Sĩ

Giảng viên

16/07/1995

11

Lê Hoàng Quỳnh

Thạc Sĩ

Giảng viên

22/02/1996

12

Nguyễn Đức Xuân Lâm

Thạc Sĩ

Giảng viên

12/01/1996