Tin hoạt động

SINH VIÊN KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU VỀ CUỐN SÁCH CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG.

16/08/2022

Vào ngày 16/8, các chi đoàn Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế tổ chức sinh hoạt, nghiên cứu, thảo luận về chủ đề và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết.

Nội dung xuyên suốt của cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đời sống xã hội, rút ra những bài học kinh nghiệm qua hơn 35 năm đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cuốn sách có ý nghĩa quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Sau buổi sinh hoạt, sinh viên khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế được nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng thời có ý thức trau dồi bản thân, trở thành những Đoàn viên tốt, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện những mục tiêu chiến lược Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt.