Tin tức

NO2_Artificial intelligence (AI) is a technology that has changed our lives

Thứ bảy - 25/09/2021 13:52
Artificial intelligence (AI) is a technology that has changed our lives. Whether we realize it or not, artificial intelligence is all around us and plays an active role in our daily lives. Every time we open our Facebook home page, search for news on Google, get product recommendations from Shopee, or order food through Baemin, we are applying AI to our lives. So, how has AI been used lately? Does it have any limitations?For more details of AI, scroll through the following pictures.Cre: Collections
NO2_Artificial intelligence (AI) is a technology that has changed our lives
𝐒𝐨, 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐀𝐈 ?
There are various definitions for AI. However, at its simplest form, artificial intelligence is a field, which combines computer science and robust datasets, to enable problem-solving. It also encompasses sub-fields of machine learning and deep learning, which are frequently mentioned in conjunction with artificial intelligence. These disciplines are comprised of AI algorithms which seek to create expert systems which make predictions or classifications based on input data.
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧:
Vậy, trí tuệ nhân tạo là gì ?
Có nhiều định nghĩa khác nhau cho AI. Tuy nhiên, ở dạng đơn giản nhất, trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực kết hợp giữa khoa học máy tính và bộ dữ liệu chuẩn mạnh, để có thể giải quyết các vấn đề. Nó cũng bao gồm các lĩnh vực phụ của học máy và học sâu, thường được nhắc đến gắn liền với trí tuệ nhân tạo. Những ngành khoa học này bao gồm các thuật toán AI nhằm tìm cách tạo ra các hệ thống chuyên môn để đưa ra các dự đoán hoặc phân loại dựa trên dữ liệu đầu vào.

 
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'LEC'S MAGAZINE So, What is AI READ MORE'

𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐈𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐨 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝐎𝐟 𝐑𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥
COI Energy Services released an AI software that can manage the thermostat on the freezer. Over a year's time, they will save a supermarket of 50,000 square feet $60,000 on their electric and gas costs, that’s 40% of their total costs. Publix Supermarkets, the fifth largest grocer in the country, uses the system and is rolling it out to all its stores.
A company called ProQuo AI uses artificial intelligence to do one of the most high level judgment jobs in retail: brand management. Now, Brands like Keurig and Harry’s are using ProQuo AI to help them manage their brands.
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧:
Trí tuệ nhân tạo cũng đang tiến gần tới với mọi bộ phận của ngành bán lẻ.
COI Energy Services đã phát hành một phần mềm AI có thể quản lý bộ điều nhiệt trên tủ đông. Trong thời gian một năm, họ sẽ tiết kiệm cho một siêu thị rộng 50.000m2 số tiền 60.000 đô la cho chi phí điện và khí đốt, tức là 40% tổng chi phí của họ. Publix Supermarkets, cửa hàng tạp hóa lớn thứ năm trong nước, sử dụng hệ thống này và đang triển khai hệ thống này cho tất cả các cửa hàng của mình.
Một công ty có tên ProQuo AI sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện một trong những công việc phán đoán cấp cao nhất trong lĩnh vực bán lẻ: quản lý thương hiệu. Hiện tại, các thương hiệu như Keurig và Harry’s đang sử dụng ProQuo AI để giúp họ quản lý thương hiệu của mình.

 
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'LEC'S MAGAZINE Part Of Retail Artificial Intelligence Is Coming To Every READ MORE cTON3 2490 OrderPickTime 07:49 Order Time 09:28 Order Time 12:05 OrderP Time 01 :58'

𝐀𝐥𝐠𝐨𝐫𝐢𝐭𝐡𝐦𝐢𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐬 ‘𝐝𝐚𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡’ 𝐨𝐟 𝐔𝐊 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐞𝐫𝐬
Pervasive monitoring and target-setting technologies are associated with pronounced negative impacts on mental and physical wellbeing as workers experience the extreme pressure of constant, real-time micro-management and automated assessment, said the APPG members in their report. Besides, the use of AI and algorithms produced a sense of unfairness and lack of independence among workers.
The APPG report also shows why and how government must bring forward robust proposals for AI regulation. There are marked gaps in regulation at an individual and corporate level that are damaging people and communities right across the country.
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧:
Thuật toán theo dõi đang 'làm tổn hại sức khỏe tâm thần' của công nhân ở Vương quốc Anh
Báo cáo của các thành viên APPG (Nhóm Nghị sĩ Liên Đảng trong Quốc hội Anh) các công nghệ giám sát và thiết lập mục tiêu phổ biến có liên quan đến các tác động tiêu cực rõ rệt đến sức khỏe tinh thần và thể chất khi người lao động phải chịu áp lực cực lớn của việc quản lý vi mô liên tục, theo thời gian thực và đánh giá tự động. Bên cạnh đó, việc sử dụng AI và các thuật toán tạo ra cảm giác không công bằng và thiếu độc lập giữa những người lao động.
Báo cáo của APPG cũng chỉ ra lý do và cách thức chính phủ phải đưa ra các đề xuất mạnh mẽ về quy định AI. Có những lỗ hổng rõ rệt trong quy định ở cấp độ cá nhân và doanh nghiệp đang gây tổn hại cho người dân và cộng đồng trên khắp đất nước.

 
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'LEC'S MAGAZINE Algorithmic tracking is damaging mental health' of UK workers READ MORE AI ee M F Tom Gaul'

𝐀𝐧 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐈’𝐬 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐢𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐤 𝐢𝐧
Although modern AI techniques are powerful, they are also limited, and they can be troublesome and difficult to deploy.
First, data are not always readily available. It is hard to use AI to monitor Covid-19 transmission without a comprehensive database of everyone’s movements, for instance. Even when data do exist, they can contain hidden assumptions that can trip the unwary.
The second set of problems runs deeper, and concerns the algorithms themselves. Machine learning uses thousands or millions of examples to train a software model. The resulting systems can do some tasks, such as recognising images or speech, far more reliably than those programmed the traditional way with hand-crafted rules, but they are not humanly "intelligent".
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧:
Những hiểu biết về những hạn chế của AI đang bắt đầu được biết đến rộng rãi.
Mặc dù những thuật toán AI rất thông minh, nhưng chúng cũng có nhiều hạn chế và chúng có thể gây rắc rối và khó khăn khi triển khai.
Đầu tiên dữ liệu không phải lúc nào cũng có sẵn. Sẽ rất khó khăn để sử dụng AI nhằm truy vết Covid-19 mà không có cơ sở dữ liệu toàn diện về lịch trình di chuyển của con người. Kể cả khi dữ liệu có sẵn, chúng có thể ẩn chứa những thông tin được giả định sẽ làm con người trở nên chủ quan với dịch bệnh.
Vấn đề thứ hai tác động sâu sắc hơn và liên quan đến chính các thuật toán. Công nghệ để cho máy tính tự tiếp thu kiến thức sử dụng hàng nghìn tới hàng triệu ví dụ để huấn luyện một mô hình phần mềm AI hoàn chỉnh. Hệ thống này có thể làm những nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như nhận biết các bức tranh hoặc nhận diện giọng nói một cách đáng tin cậy hơn rất nhiều so với những hệ thống được lập trình truyền thống, nhưng chúng không “thông minh” theo cách của con người. 

 
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'LEC'S MAGAZINE An understanding of Al's limitations is starting to sink in REMRE MORE Um'

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây